Sammanhang

Flera gånger under en termin får alla elever på Äventyret arbeta med ämnesövergripande arbetsområden, det vi kallar Sammanhang. Varje sammanhang utgår från ett övergripande mål i läroplanen där de olika ämnena bidrar till att öka förståelsen och kunskapen kring varje mål. Varje sammanhang börjar med att eleverna får vara med om en inspiration som lärarna har förberett för att skapa nyfikenhet kring det kommande arbetsområdet.

Inspirationen kan vara en teater som lärarna spelar upp, en film eller någon annan form av igångsättare. Efter inspirationen får eleverna fundera på vad de redan vet och kan kring ämnesområdet och sedan väntar arbete med olika uppdrag. Uppdragen är ofta ämnesövergripande och syftar mot det gemensamma målet i läroplanen. Under ett sammanhang får eleverna sedan ämneshandledning i de olika ämnena på olika sätt.

Varje sammanhang avslutas med en gemensam avslutning där eleverna utmanas i att redovisa något de har gjort för alla barnen på skolan. En del av barnen antar utmaningen direkt och redovisar något som de är särskilt nöjda med för alla barn och lärare. De andra väljer att redovisa i en mindre grupp, mentorsgruppen, där ca 10 elever deltar.

Efter redovisningarna utvärderar eleverna sedan sitt arbete under sammanhanget mot de uppställda målen. Sammanhanget avslutas sedan med en gemensam aktivitet för alla barnen på Äventyret.