Utvärdering

På Äventyret tränar eleven att hela tiden reflektera kring sitt lärande. Ett sätt att göra detta är att på olika sätt utvärdera sitt arbete mot de mål som finns. Varje uppdrag som eleven arbetar med ska utvärderas och reflekteras kring både skriftligt och muntligt. Även veckans arbete utvärderas i loggboken där det alltid finns frågor att reflektera kring.

När vi arbetar med våra sammanhang, ämnesövergripande arbetsområden, får eleverna alltid göra en utvärdering vid sammanhangets slut kring de mål som har satts upp och det arbete som eleven har gjort. Utvärderingen kan vara både skriftig och muntlig och manar till att reflektera kring sitt eget lärande mot målen i skolan.